Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

na poskytovanie služieb v rámci projektu www.nicenieplostic.sk (ďalej ako "Projekt NP")

 

ČLÁNOK I.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "VOP") spoločnosti G-Steev s.r.o. (ďalej ako "poskytovateľ") podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služieb zákazníkom Poskytovateľa v rámci Projektu NP, vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a zákazníkom (ďalej ako "zmluva"), ako aj podmienky reklamačného konania (ďalej ako "reklamačné konanie").

2. Službami sa na účely týchto VOP rozumejú akékoľvek služby, ktoré v rámci Projektu NP poskytovateľ poskytuje zákazníkom na základe ich objednávok (ničenie ploštíc ako aj ostatného hmyzu) (ďalej len ako "služby") za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP a jej prílohách.

3. Zákazníkom poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do záväzkového vzťahu s poskytovateľom uzavretím zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb.

4. Záväzkový vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadi ústne uzavretou zmluvou, týmito VOP, vrátane všetkých ich príloh, ako aj ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Tieto VOP platia pre všetky služby realizované poskytovateľom v rámci projektu DBP a sú dostupné: na internetovej stránke: www.nicenieplostic.sk (na účely týchto VOP ďalej len ako "internetová stránka poskytovateľa").

6. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon č. 102/2014 Z.z."), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

 

ČLÁNOK II.

Objednávka služieb

 

1. Zákazníkovi je na základe objednávky vykonaná služba, ktorú si zákazník objednal, a to v stanovenom čase a mieste, ktoré si zvolí sám zákazník. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vykonania služby z dôvodu dennej vyťaženosti vykonávania služieb, prípadne z iného dôvodu.

2. Zákazník je povinný včas vykonať objednávku termínu pre zabezpečenie služieb a to minimálne 48 hodín pred uskutočnením služby, avšak na základe voľných termínov. V deň objednania služby je možné vykonať v ten istý deň službu iba na základe dohody. Avšak službu musí zákazník potvrdiť vždy e-mailom alebo SMS správou, pripadne inými komunikačnými kanálmi.

3. Platba peňažným prevodom na faktúru je možná, len ak klient s našou spoločnosťou obchodoval v minulosti alebo má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb.

4. Zákazníkovi sa vydáva protokol o vykonaní činnosti (dodací list) a príjmový pokladničný doklad.

5. Zákazníkovi sa odporúča platba hotovosti po vykonaní služby na mieste alebo peňažným prevodom zálohovej faktúry. V prípade platby hotovosťou je potrebné mať pripravené finančné prostriedky za služby presne, a to z dôvodu, že poskytovateľ nenosí veľkú hotovosť z dôvodu bezpečnosti.

6. Platobné metódy pri objednávke služby sú: hotovosť, zálohová faktúra alebo faktúra so splatnosťou 3 - 14 dní (len ak klient s našou spoločnosťou obchodoval v minulosti alebo má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb).

7. Poskytovateľ služby je oprávnený v záujme ochrany spoločnosti a zákazníka odmietnuť vykonanie služby. Klient zodpovedá za správnosť výberu služby a rozsahu, ktorú potrebuje vykonať. V prípade, ak klient si vyberie službu nižšieho rozsahu ako sa mu odporúča, nevzťahuje sa žiadna záruka na poskytnuté služby. V prípade, ak je zákazníkovi poskytnutá služba nad rámec objednanej služby, je klient povinný rozdiel doplatiť poskytovateľovi služby.

8.Poskytovateľ služby môže odmietnuť vykonanie služby u zákazníka aj v prípade, ak nadobudne presvedčenie, že zákazník je nepríjemný, podgurážený, alebo inak sa zákazník javí ako nebezpečný alebo problémový. Právo odmietnuť sa môže použiť aj v prípadoch, keď má poskytovateľ služby podozrenie, že služba nebude vykonaná v 100% kvalite z dôvodu zanedbania zo strany zákazníka. V prípade podozrenia zanedbania odporúčaných pokynov poskytovateľa služby zo strany zákazníka je reklamácia neakceptovaná. Ak je zákazník v objednanom čase vykonania služby doma a nesprístupní priestory k vykonaniu služby, tak zaplatená suma za službu zákazníkovi prepadá v plnej výške a to z dôvodu zabezpečenia dopravy personálu a ďalej v prípade, ak mala byť zaplatená v hotovosti bude vymáhaná. Platba sa zákazníkovi nevráti spať, zákazník je povinný včasne informovať personál, že sa nebude nachádzať v uvedený čas v priestoroch, kde sa mala vykonávať služba (odporúčaná doba je 6 hodín, minimálna v Bratislavskom kraji 2 hodiny).

 

ČLÁNOK III.

Všeobecné informácie k objednávke a službe

 

1. Objednávku je možné vykonať on-line prostredníctvom stránky nicenieplostic.sk alebo telefonickou objednávkou

2. Platba je možná na základe hotovosti, peňažného prevodu zálohovej faktúry alebo faktúry so splatnosťou 3 - 14 dní (len ak klient s našou spoločnosťou obchodoval v minulosti alebo má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb)

3. Zákazník si môže služby aj predplatiť, a to peňažným prevodom zálohovej faktúry.

4. Služba môže byť vykonaná aj skôr ako je stanovený čas v objednávke zákazníka, avšak maximálne 60 minút pred časom, ktorý si zvolil zákazník.

5. Poskytovateľ služby môže klientovi pred vykonaním služby oznámiť meškanie, ktoré môže byť od 10 do 90 minút alebo presunúť z dôvodu dennej vyťaženosti vykonávania služieb, prípadne z iného dôvodu.

6. Termín oznámený zákazníkovi môže poskytovateľ služby oznámiť už so stanoveným meškaním a to tak, aby sa čas meškania nemusel predlžovať.

7. Zákazník podpisom faktúry, príjmového dokladu a protokolu o vykonaní služby (dodací list) prehlasuje, že služba mu bola vykonaná v súlade s jeho objednávkou.

8. Zákazník zaplatením za vykonanú službu súhlasí s VOP.

 

ČLÁNOK IV.

Práva a povinnosti poskytovateľa služby spoločnosti G-Steeev s.r.o

 

1. Povinnosťou poskytovateľa dezinsekcie je zákazníka informovať, že počas výkonu služby nesmie byť v priestoroch, kde sa služba vykonáva a zároveň musí na to dohliadnuť. Napriek tomu, že všetky prostriedky sú ekologické a pre človeka bezpečné..

2. Poskytovateľ služby, ktorý vykonáva služby dezinsekcia môže tieto služby odmietnuť u zákazníka. Ak poskytovateľ služby zistí, že zamorenie v bytovke alebo v rodinnom dome (firme) je väčšie ako rozsah objednávky, alebo sú zabezpečené zlé sociálne návyky, môže službu odmietnuť. Napriek zisteným skutočnostiam by sa rozhodol poskytovateľ služby danú službu vykonať, je povinný na danú skutočnosť zákazníka upozorniť , ale na vykonanú službu sa nevzťahuje žiadna záruka. Poskytovateľ služby stanovisko o odmietnutí výkonu služby nemusí zákazníkovi odôvodňovať. Týmto právom chráni záujmy seba a záujem spoločnosti G-Steeev s.r.o.

3. Poskytovateľ služby je tiež oprávnený odmietnuť služby dezinsekcie, ak nadobudne presvedčenie, že môžu byť ohrozené záujmy a dobré meno spoločnosti   G-Steev s.r.o. alebo z dôvodu, že zákazník je agresívny. Poskytovateľ služby taktiež môže bez uvedenia dôvodu odmietnuť vykonanie služby. Dôvod uvedie svojmu nadriadenému.

4. Ak poskytovateľ služby odmietne vykonať službu, uvedené podľa článku IV. odsek 1. a 2. je povinný zákazníka poučiť a to tak, aby zákazník vedel ako má postupovať.

5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu služby aj po predchádzajúcom potvrdení termínu, a to z dôvodov porúch prístrojov (odstávka elektrickej energie a iné okolnosti brániace výkonu služby).

6. Poskytovateľ služby je povinný hájiť záujmy spoločnosti a konať tak, aby bolo zachované dobré meno spoločnosti.

 

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti zákazníka

 

1. Zákazník podpísaním preberacieho protokolu (dodacieho listu) súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami. Zákazník musí brať na vedomie, že ak pri výkone služieb poskytovateľa sa niečo poškodí alebo zničí nemôže vyvodzovať žiadne právne požiadavky na náhradu škody. Zákazník je povinný si objekt po výkone služby skontrolovať (ale až po uplynutí odporúčanej doby na vstup do objektu).).

2. V prípade, ak zákazník na základe objednávky nie je v uvedený dátum a čas doma a túto skutočnosť neoznámi telefonicky alebo elektronicky minimálne jednu hodinu pred vykonaním služby (v Bratislavskom kraji, ostatná časť Slovenska sa odporúča doba 6 hodín), služba mu prepadá aj s finančnými prostriedkami (v prípade, ak mala byť zaplatená v hotovosti bude vymáhaná od zákazníka).

 

3. Zákazník musí brať na vedomie, že pokiaľ nábytok je zamorený škodcom, môže sa počas výkonu služby poškodiť. Pokiaľ poskytovateľ služby navrhne zákazníkovi nábytok vyhodiť a on tak nespraví, na vykonanú službu sa nebude vzťahovať žiadna záruka.

4. Dodatočné oznámenia o vzniknutej škode v objekte kde bola vykonávaná služba je považovaná za neakceptovateľnú z dôvodu, že poškodenie si mohol zákazník privodiť sám. Zákazník je preto povinný prekontrolovať stav objektu v deň vykonania služby. V prípade, ak zákazník podpíše preberací protokol (dodací list) je vylúčené zo strany zákazníka privodiť zodpovednosť za poškodenie majetku na našu spoločnosť.

5. Zákazník podpisom preberacieho protokolu (dodacieho listu) súhlasí neoddeliteľne aj s reklamačným poriadkom spoločnosti a prehlasuje, že bol patrične informovaný a poučený.

6. Zákazník je povinný pri výkone služby zaistiť, aby sa nenachádzali v objekte domáce zvieratá a tým predchádzal, aby nedošlo k ublížení na zdraví poskytovateľa služby a zvierat.

7. Zákazník je povinný pri výkone služby zaistiť tečúcu vodu a elektrickú energiu bez nároku na odmenu alebo platbu.

8. Zákazník je povinný pri výkone služby zabezpečiť si svoje hodnotné veci proti strate alebo odcudzeniu. Zákazník podpisom preberacieho protokolu (dodacieho listu) súhlasí, že spoločnosť ani poskytovateľ služby nezodpovedá za stratu ani odcudzenie hodnotných vecí v objekte.

 

Článok VI.

Reklamácia

 

1. Záruku nie je možné poskytnúť na službu: 100% ničenie ploštíc, pretože poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť prírodný faktor (škodcov) a anií ibé faktory. Nakoľko absolútna likvidácia škodcov je niekedy záležitosť dlhodobá  , poskytovateľ služby len redukuje počty škodcov v rámci svojich možností a schopností.

Za každý dostrek sa účtuje poplatok 50 €.

2. Reklamácia sa nevzťahuje na prípadné poškodenia, ktoré si klient mohol spôsobiť sám, čo je vylúčené predchádzajúcim článkom týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Reklamácia nie je akceptovaná, ak zákazník si spôsobil (privodil) škodu sám, a to tak, že nerešpektoval pokyny poskytovateľa služby našej spoločnosti a pokyny, ktoré boli zákazníkovi dané po čistení objektu (predmetu).

4. Zákazník protokolom o vykonaní služby (dodací list) prehlásil, že služba mu bola vykonaná podľa požiadaviek zákazníka. Nemá výhrady voči vykonávanej službe a plne súhlasí s vykonanou službou. Čo na znak súhlasu podpisuje a prehlasuje svojim podpisom dobrovoľne bez nátlaku na protokol o vykonaní služby.

5. Zákazník je povinný zaplatiť fakturovanú cenu v plnej výške do termínu splatnosti faktúry.

 

Článok VII.

Platba

 

1. Zákazník má na výber možnosti platby a to z pravidla hotovosť, peňažný prevod zálohovej faktúry alebo faktúra zo splatnosťou (pre exkluzívnych klientov), prípadne iné platobné metódy upravené časom.

2. Zákazník je povinný v prípade platby mať pripravené peniaze v hotovosti a to presne v stanovenej sume. Prípadne tak, aby mohol poskytovateľ služby vydať z poskytnutej hotovosti, nie však viac ako 1,5 násobok z platby zákazníka.

3. Za rozdiely zistené po vykonaní práce spoločnosť nezodpovedá.

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti vyžadované v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Platby budú uskutočnené v plnej výške najneskôr v deň splatnosti faktúry.

5. Splatnosť faktúry je 3 - 14 dní (len ak klient s našou spoločnosťou obchodoval v minulosti alebo má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet poskytovateľa.

6. Pri neuhradení faktúry v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený poslať objednávateľovi upomienku. Ak ani na základe upomienky nie je faktúra uhradená, postupuje sa pohľadávka na vymáhanie súdnou cestou.

7. V prípade omeškania objednávateľa je poskytovateľ oprávnený požadovať okrem istiny aj úrok z omeškania vo výške určenej v zmluve prípadne podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

 

Článok XIII.

Doručovanie písomností

 

1. Zákazník musí písomnou formou podať žiadosť na adresu G-Steev s.r.o., Staničná 641, 951 13 Branč ako aj na mail:i nfo@nicenieplostic.sk

2. Spoločnosť odpovedá v lehote 30 dní na základe určených v týchto VOP na adresu uvedenú zákazníkom v písomnosti adresovanej spoločnosti.

 

ČLÁNOK X.

Ochrana osobných údajov

 

1. Zákazník podpisom VOP súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu (ďalej len "súhlas").

2. Zákazník súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.

3. Súhlas zákazníka je platný počas trvania právneho obchodného vzťahu po dobu, po ktorú je predávajúci povinný osobné údaje viesť.

 

ČLÁNOK XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a zákazníkom. V prípade, ak poskytovateľ a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP platnosť a účinnosť.

3. Vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

4. V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo prehlásené za neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení.

5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2016.